sub-banner7

MRF F1600

Formula-1600 Standings

CHAMPIONSHIP POINTS TABLE
S.No Name City Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10 Race 11 Race 12 Total
1 ASHWIN DATTA CHENNAI 25 25 25 6 0 15             96
2 RAGHUL RANGASAMY MAMALAPURAM 18 0 15 18 8 25             84
3 GOUTHAM PAREKH CHENNAI 0 0 10 15 25 18             68
4 SANDEEP KUMAR CHENNAI 12 0 0 25 18 12             67
5 YASH ARADHYA BENGALURU 8 18 0 8 12 8             54
6 NABIL HUSSAIN CHENNAI 4 15 1 4 15 6             45
7 NAYAN CHATTERJEE MUMBAI 0 12 18 12 0 0             42
8 NIRMAL UMASHANKAR CHENNAI 15 6 4 0 0 10             35
9 KEITH D SOUZA GOA 0 8 12 10 0 4             34
10 KARMINDER SINGH DELHI 10 0 6 0 10 1             27
11 ARYA SINGH KOLKATA 6 10 8 2 0 0             26
11 CHETAN KORADA CHENNAI 2 4 2 1 0 2             11

* Subject to official confirmation

Twitter